Zařazení výrobny do příslušné kategorie

09:54 30.03.2017

Pro provozovatele fotovoltaických elektráren (FVE) platí povinnost, která se týká zařazení výrobny do příslušné kategorie, které vyplývají z vyhlášky 408/2015 Sb.. V § 53, odst. 4, 5 a 6 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je uvedeno následující znění:

 

(4) Výrobce sdělí každý rok nejpozději do 31. ledna provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je připojena výrobna elektřiny, zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první kategorie nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do kategorie výrobců v této lhůtě, platí, že výrobna je zařazena do druhé kategorie.

(5) V případě výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy rozhodne o zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě poměru mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě. Za výrobce první kategorie je v takovém případě považován výrobce s poměrem mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě rovným nebo větším než 5. 

Po skončení kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy přehodnotí (1) Výrobce, jehož posuzovaná výrobna elektřiny je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy a který alespoň osmdesát procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, dodává do přenosové nebo distribuční soustavy, nebo výrobce, který poskytuje podpůrnou službu na základě smlouvy s provozovatelem přenosové soustavy, se považuje pro účely této vyhlášky za výrobce první kategorie. Ostatní výrobci jsou výrobci druhé kategorie.

 
Zařazení výrobny do příslušné kategorie má vliv na sjednávání a hrazení rezervované kapacity. Ve Vyhl. 408/2015 Sb., § 54, odst. 1,2,3 a 4 je uvedeno:

(1) Výrobce první kategorie nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro předávací místa výroben elektřiny ani pro předávací místa určená k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny s výjimkou odběru elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy při odstávce výrobny v trvání více než 30 dnů (dále jen "dlouhodobá odstávka"). Do dlouhodobé odstávky se nezahrnuje odběr pro uvedení výrobny do klidového režimu, maximálně však v délce 72 hodin po odfázování generátoru od soustavy, a dále odběr pro účely opětovného najetí výrobny elektřiny z klidového režimu při ukončení dlouhodobé odstávky, maximálně však odběr v délce trvání 72 hodin před přifázováním generátoru k soustavě.

(2) Při dlouhodobé odstávce podle odstavce 1 výrobce první kategorie oznámí provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, k níž je výrobna připojena, termín zahájení dlouhodobé odstávky nejpozději do 5 pracovních dnů po odfázování generátoru od soustavy, nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se z odstávky stala dlouhodobá odstávka, a termín ukončení dlouhodobé odstávky do 5 pracovních dnů po přifázování generátoru k soustavě.

(3) V rámci dlouhodobé odstávky provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy vyhodnocuje a účtuje výrobci platbu za sjednanou rezervovanou kapacitu, nebo pokud není rezervovaná kapacita sjednána, platbu za rezervovanou kapacitu podle maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného v jednotlivých kalendářních měsících výrobcem první kategorie. Provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy neúčtuje platbu za rezervaci kapacity za prvních 30 dnů dlouhodobé odstávky.
(4) Výrobce druhé kategorie
 
a)         sjednává a hradí platbu za rezervovanou kapacitu zvlášť za každou výrobnu elektřiny,
 
b)         nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro předávací místa určená k odběru elektřiny pouze pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny a
 
c)         nesjednává rezervovanou kapacitu a hradí platbu za maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu v případě, kdy odebírá elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy v souvislém období maximálně 4 týdny za kalendářní rok a tuto skutečnost oznámí provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nejméně 2 týdny před zahájením odběru elektřiny.

Na základě výše uvedeného bude E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) postupovat  při zařazování výroben do příslušné kategorie pro období od 1.4.2016 do 31.3.2017 následovně:

1. ECD požaduje, aby sdělení o zařazení výrobny do příslušné kategorie a údaje zjištěné na základě měření za předcházející kalendářní rok bylo výrobci zasíláno písemně na e-mailovou adresu distribuce@eon.cz. Do sdělení výrobce uvede za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 následující hodnoty:
- Číslo místa spotřeby nebo EAN, druh a název výrobny el, název výrobce, IČ
- Svorková výroba elektřiny v MWh
- Technologická vlastní spotřeba v MWh
Dodávka elektřiny výrobce do distribuční soustavy v MWh

2. Na základě doručeného sdělení výrobce o zařazení výrobny do příslušné kategorie nejpozději do 31.1.2016 bude ECD provádět zařazení výrobny do příslušné kategorie  dle „Výkazu o výrobě a spotřebě elektřiny výrobce“, který dle Vyhl. 408/2015 Sb., § 49, odst. 1 má každý výrobce za příslušnou výrobnu předávat do informačního systému Operátora trhu.

3. Hodnoty uvedené ve sdělení výrobce o zařazení výrobny do příslušné kategorie ECD použije pro zařazení výrobny do příslušné kategorie v případě, pokud Výkazy o výrobě a spotřebě elektřiny výrobce nebyly předány do informačního systému Operátora trhu

4. Pokud výše uvedené sdělení výrobce o zařazení výrobny do příslušné kategorie nebude doručeno ECD nejpozději do 31. 1. 2016, bude výrobna připojená do DS na hladinu VVN nebo VN zařazena do kategorie II. na období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017. Obdobně bude ECD postupovat i v případě, pokud nebudou výrobcem předány do informačního systému operátora trhu Výkazy o výrobě a spotřebě elektřiny výrobce příslušné výrobny pro sledované období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a současně ve sdělení o zařazení výrobny do příslušné kategorie nebudou uvedeny požadované hodnoty dle výše uvedeného bodu 1.

Zpět