Integrace OZE do sítě v reřimu Net-Metering

1.Co je Net-Metering?

 • Systém podpory diskutovaný v ČR v souvislosti s avizovaným ukončením provozní podpory OZE od roku 2014

 • Nefinanční model podpory výroby elektřiny pro malé samovýrobce elektřiny (malé FVE, malé VTE, mikrokogenerace, palivové články) - domácnosti/firmy
 • Výstižnější termín „NET BILLING“ - výrobce nespotřebovanou elektřinu v reálném čase dodává („ukládá“) do distribuční sítě a získaný „kredit“ je započten oproti odebrané elektřině v daném bilančním období (obvykle 1
  rok) – využití distribuční soustavy jako „virtuálního akumulátoru“
 • Podpora = úspora za elektřinu vyrobenou vlastním zdrojem (včetně přebytků dodaných do sítě daných nesesouhlasením křivek výroby a spotřeby.
 • Minimální nároky na veřejné prostředky a minimální dopad do koncovýchcen elektřiny

 • Přechodný model do doby plné konkurenceschopnosti (Grid parity) podporovaných zdrojů
2.Kde Net-Metering funguje?
 • USA - již od 80. let (2012: 43 států + DC & 4 teritoria)
 • Kanada, Austrálie, Brazílie, Mexiko, Chile,...
 • Evropa 
  • Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Itálie
  • Dále v přípravě SK, ES, CY, FR
3. Proč Net-Metering?
 • Bezprostředně a srozumitelně snižuje náklady za elektřinu - podporuje domácností v jejich energetické samostatnosti

 • Podporuje rozvoj OZE a energetických úspor na úrovni domácností i firem, v souladu se závazky ČR (cíl 13% podílu OZE na konečné spotřebě) a Směrnicí o budovách (EPBD II)

 • Soulad se SEK, podporuje decentralizovanou výrobu a snižuje nároky na přenos

 • Rozšiřuje možnosti využívání elektřiny z vlastního zdroje bez nutnosti vlastní akumulace - omezení technicky, obchodně i ekonomicky často nesmyslných instalací s akumulací elektřiny

 • Snižuje náklady na pořízení vlastního zdroje elektřiny – jednoduchá technická řešení + autoregulační efekt – vlastní zdroj maximálně do výše vlastní spotřeby

 • Zachování pracovních míst a know-how u instalačních firem po ukončení stávajícího modelu podpory pro nové instalace

 • Stimulace i jiných zdrojů než FVE (malé VTE, mikro-kogenerace, palivové články …)

 • Zamezení „černým“ instalacím a ostrovním systémům
 • Udržení zákazníka pro distributory a obchodníky („lepší vrabec v hrsti
  …“), PR efekt

 • Samoregulační efekty – odpadnou předimenzované systémy
 • Pozitivní z hlediska rychlých přínosů do státního rozpočtu – není odvedena DPH z části „vyclearované“ elektřiny, ale je odvedena DPH z investice na počátku

 • Vyžaduje jen minimální či zanedbatelnou podporu z veřejných zdrojů
 • NET-METERING má z pohledu konečného zákazníka / samovýrobce ekonomický smysl

 • Předběžné ekonomické výpočty (ENA vytvořila „Alfa“ verzi finančního modelu NET-METERINGu pracujícího s TDD, hodinovými profily výroby FVE, započtením / nezapočtením regul. poplatků, poměrem zúčtování, analýzou toků hotovosti, atd..):
   

- Z pohledu konečného zákazníka/samovýrobce vychází investice do FVE v režimu Net-Metering jako návratná, samosřejmě na základě řady předpokladů, a proměnných, které ještě musí být předmětem diskuse

- Prostá návratnost v řádu 10-15 let - domácnosti jednotarifu a akumulačním dvoutarifu 

- Nevychází ekonomicky pro přímotopný dvoutarif

4.Proč ne Net-Metering?
 • Jednoduché pro samovýrobce, komplikované pro většinu ostatních zúčastněných subjektů (ERÚ, PDS, OTE, obchodník) – jak je přesvědčit, že i pro ně bude zajímavé, přínosné a bez dodatečných nákladů?
 • Nesníží požadavky na kapacity sítí
 • Možné zvýšení nákladů na distribuci, činnost OTE (o kolik?)
 • Vlastní výroba elektřiny snižuje zisky obchodníků
 • Další prvek nestability v síti – stochastické zdroje kombinované se spotřebou
 • Způsobí další BOOM? (pokud nebude regulačně zvládnuto a např. zastropováno)
 • Podpora cílená pouze na individuální bydlení (rodinné domy)
5.Net-Metering v ČR
Základní premisy:
 • Nutné zásadní administrativní zjednodušení – malé zdroje v režimu Net-metering by neměly být „výrobnami“ a samovýrobci podnikateli ve smyslu Energetického zákona
 • Bilanční období pro vyúčtování – 1 rok
 • Omezení výkonu zdrojů (kW) či výroby (kWh) (?)
 • Bilancovaná elektřina by neměla být předmětem obchodu s elektřinou (čistá spotřeba / dodávka samozřejmě ano) (?)
Další otázky:
 • Jak naložit a zúčtovat bilancovanou elektřinu? Analogická položka jako elektřina z OZE na krytí ztrát během platnosti Zákona 180/2005 Sb. ?
 • Budou se na bilancovanou elektřinu vztahovat regulované poplatky? Jaké?
 • Jak budou kryty vícenáklady distributorů a OTE ?
 • Jak budou informováni obchodníci, že se nejedná o zákazníka s typickým „spotřebním“ TDD ?
 • Pracnost pro OTE se správou takovéhoto systému ?
 • Nutnost změn legislativy - zákon 165/2012, Energetický zákon, ….?

Shoda na zavedení a návrh řešení Net-Metering musí vycházet ze vzájemné diskuse, spolupráce a shody mnoha elementů. Například: politiků, ERÚ, odběratelů, sektorových asociací (CZEPHO, OZE, ...), provozovatelů distribučních soustav, OTE, obchodníků s elektřinou, MF ČR, ...

 
zdroj: seminář CZEPHO 22.8.2013